Test management

 

 

Proces testování je dle ITIL v3 prováděn v kroku Coordinate implementation procesu Change management. Dále v tomto kroku následuje proces Release management. Tak jako ostatní procesy je třeba i testování přizpůsobit velikosti organizace, jejím hodnotám a vztahu k riziku.

 

 

ObjectGears nabízí v modelu IT následující proces splňující požadavky ITIL a představující efektivní způsob řízení testování.

V tomto procesu hrají klíčovou úlohu dvě role:

Testování je třeba přizpůsobit velikosti organizace, jejím hodnotám a vztahu k riziku

 • Projektový manažer - ukládá úkoly a kontroluje průběh prací:
  • Ukládá úkol Analytikovi rozpadnout Změnový požadavek na Detailní požadavky, které jsou dobře uchopitelné z pohledu vývoje a následného testování.
  • Ukládá Test manažerovi vybrat z katalogu testovacích případů ty, které ověří splnění požadavků, a definovat nové testovací případy, které umožní otestovat nově vyvíjené funkčnosti.
  • Ukládá Test manažerovi přiřadit testovací případy v jednotlivých testovacích kolech jednotlivých Testerům.
 • Test manažer - na základě úkolu od projektového manažera:
  • Identifikuje relevantní testovací případy, vytváří nové potřebné případy a zavádí je do katalogu testovacích případů.
  • Přiděluje testovací případy Testerům.

Testeři provádějí jim přiřazené testy dle definic testovacích případů a hlásí závady. Vývojáři pracují na jim přiřazených závadách. Poté, co vývojář označí závadu za vyřešenou je automaticky založen požadavek na otestování testovacího případu, při jehož testování byla chyba hlášena, a přidělen testerovi, který chybu hlásil.

Protože jsou změnové požadavky rozpadnuty na detailní požadavky a k těm jsou přiděleny testovací případy, Projektový manažer může snadno sledovat postup testování a stav řešení hlášení chyb ve vztahu k jednotlivým vyvíjeným funkčnostem. To mu umožňuje dobře odhadnout připravenost na závěrečné UAT testy nebo release do produkce.

Test management - testovací scénáře, testovací případy, přidělení je do kol testování, hlášení nalezených vad…

Kromě Testovacích případů ObjectGears pracuje s Testovací scénáři. Testovací scénář je obecným popisem testovacího případu. Může být rozepsán do kroků, které tester má provést. Testovací případ je konkretizací testovacího scénáře. Jednotlivé testovací případy mající společný scénář se liší daty, se kterými tester pracuje.

Příklady obrazovek

Testovací scénář

Testovací scénář obsahuje kód, název, popis testu, aplikace, jichž se týká, předpoklady pro provedení testu a očekávaný výsledek. K testovacímu scénáři je možné připojit i soubory s dalšími detaily. Ve spodní části obrazovky jsou uvedeny konkrétní kroky testu a přehled testovacích případů, v nichž je použit.

Detail testovacího scénáře

Testovací případ 

Detail testovacího případu

Testovací případ představuje konkretizaci testovacího scénáře v konkrétních datech, která tester při testu použije, protože s různými daty (např. typ produktu, zákazníka nebo prodejny) test proběhne jinak. Testovací případy je možné definovat již ve fázi rozpadu změnových požadavů (RFC) na jednotlivé detailní požadavky a pro ně definovat testovací případy, které ověří jejich splnění. Přidělení testovacího případu do kola testů představuje úkol provést konkrétní testovací případ konkrétní testerem do určité doby.

Kolo testů

V rámci realizace změnového požadavku (RFC) provádíme testování v jednotlivých kolech testů. Klíčovými atributy kola testů jsou název, kód, změnový požadavek (RFC), jehož se týká, prostředí, v němž se provádí a status. Ve spodní části obrazovky vidíme přehled otevřených testovacích případů, které ještě musí být provedeny a přehled všech testovacích případů přidělených v rámci kola testů.

Detail kola testů

Testovací případ pro kolo testů

Detail testovacího případu pro kolo testů

Testovací případ pro kolo testů je konkrétním úkolem daným konkrétnímu testerovi k provedení konkrétního testovacího případu v daném termínu. Pokud dříve byla při testování hlášena určitá vada, může se testovací případ pro kolo testů odkazovat na danou vadu, pokud má ověřit správnost jejího vyřešení. Tester má možnost nahlásit vadu, kterou objevil při provádění testovacího případu kliknutím na tlačítko NAHLÁSIT VADU. Ve spodní části obrazovky se nachází přehled vad, které byly z daného testovacího případu pro kolo testů hlášeny včetně jejich stavu a pracovníka, kterému jsou přiděleny k řešení.

Vada

Klíčovými atributy vady jsou název, kód, testovací případ pro kolo testů, z něhož byla vada hlášena, status, kým byla vada hlášena a kdo ji řeší. Uživatel má možnost připojit i soubor (např. obrazovka s chybovým hlášením). Pokud se na řešení chyb podílejí i externí subjekty, je možné využít vlastnost Skupina, která možní zobrazit externím subjektům pouze ty vady, které se jich týkají.

Detail vady