Financial management

 

 

Proces Financial management poskytuje finanční pohled na hodnotu IT služeb a jim odpovídajících položek.

 

 

 

Výstupy tohoto procesu umožní organizaci odpovědět na následující typy otázek:

  • Které služby nás stojí nejvíce a proč?
  • Jaké máme typy a objemy služeb a jaký budget na ně potřebujeme?
  • Vytváříme služby, které jsou poskytovány za tržní ceny, snižují riziko a nabízejí přidanou hodnotu?
  • Kde se nacházejí největší příležitosti pro zvýšení efektivnosti služeb?

finanční pohled na hodnotu IT služeb a jim odpovídajících položek

Proces Financial management umožní rozhodnutí, na které služby se organizace zaměří vlastními zdroji a které pro ni bude v danou chvíli výhodnější nakupovat od třetích stran. Dalším výstupem je plán rozpočtu odpovídající plánované úrovni (požadavky na techniku, způsob práce atd.) a objemu poskytovaných služeb (např. počet uživatelů).

Financial management - nákladové modely, charge-back, rozhodování o insourcingu a outsourcingu.

ObjectGears podporuje proces Financial management pomocí entit Nákladových modelů, které jsou vytvořeny pro jednotlivé služby. Každé službě (ať už je poskytována koncovému zákazníkovi nebo jde o interní službu v rámci IT) je přiřazen Účet, na který jsou alokovány přímé náklady vztahující se ke konkrétní službě a adekvátní podíl nepřímých nákladů, které je třeba mezi služby rozdělit podle stanoveného klíče. Hierarchie služeb umožňuje náklady spojené se službou A přenášet na jiné služby B, C..., pokud tyto služby B, C...využívají službu A. Podkladem pro alokaci nákladů (Účetní transakci) je Účetní dokument (např. faktura, interní kalkulace atd.).

Na základě smluv s příjemci služeb je pak možné vystavovat faktury (ITIL model Chargeback) či pouze informovat příjemce služeb o výši nákladů, které jsou s jimi konzumovanými službami spojené.