Master Data Management

 

 

Master Data Management (MDM) představuje metodologii řízení kritických obchodních dat včetně tzv. zdroje jediné pravdy (single point of truth). Master data jsou sdílena mezi jednotlivými aplikacemi a business procesy. Typickými příklady master dat jsou informace o produktech, zákaznících a dodavatelích. Správné řízení master dat přináší výhody v datové kvalitě, eliminaci duplicit, soulad s legislativními požadavky, odstranění neefektivity a zvýšení kvality služeb, reportingu a rozhodování.

 

ObjectGears MDM umožňuje vytvořit komplexní model master dat zohledňující specifika každého zákazníka. Schopnost ObjectGears zachytit a zobrazit i složité vztahy mezi daty, pokročilé možnosti integrace, řešení oprávnění, lokalizace, skriptování či workflow umožňují splnit i nejnáročnější požadavky z domény Master Data Management.

Master Data Management (MDM) představuje metodologii řízení kritických obchodních dat

Master Data Management systém (MDM) pomáhá dosáhnout konzistence master dat napříč organizací a aplikacemi, které daná organizace používá. Vhodný nástroj v kombinaci se zavedením příslušných procesů pomůže vyjasnit role a zodpovědnosti, vlastnictví dat a dosažení jednotnosti a správnosti dat v celém informačním systému.

Master daty se rozumí data poskytující kontext pro obchodní transakce. Vyskytují se napříč organizací a systémy. Na rozdíl od transakčních dat se mění pomalu, v některých případech jsou v podstatě statická. Přesto otázka platnosti dat v průběhu času je jedním z klíčových úkolů, které musí MDM systém zajistit, a to i z toho důvodu, že v aplikacích samotných platnost dat často není řešena.

Pojem master data je někdy chápán v užším rozsahu a vedle master dat se hovoří o referenčních datech. Podívejme se na srovnání:

  Master data Referenční data
Zaměření Samotné obchodní entity Klasifikace a kategorizace obchodních entit
Příklady Zákazníci, produkty, dodavatelé Typy, stavy
Změna v datech Bez dopadu na procesy (Zavedení nového dodavatele nebo zákazníka nemění procesy.) Vyžádá si změnu procesů (Zavedení nového typu dodavatele souvisí se změnou procesů.) 

Z pohledu Master Data Management systému (MDM) lze k master datům a referenčním datům přistupovat stejně.

Architektura master dat, zejména to, kde jsou pořizována a jak distribuována, často reflektuje heterogenitu systémů a jejich neschopnost přebírat master data z externího zdroje a vede k řešením náročným na implementaci a následnou správu. Tak jako v jiných oblastech architektury, tam kde je to možné, bychom se měli pokoušet o jednoduchý, čistý a transparentní přístup k master datům a složitější, kompromisní koncepty (koexistence, konsolidace master dat...) implementovat, pouze pokud je to nutné.

Master Data Management (MDM) řídí kritická business data včetně tzv. jednoho místa pravdy.
Příklady řízení master dat
  • produkty - vaše portfolio produktů, vztah k trhům, skupinám zákazníků, kampaním, interním procesům, distribučním kanálům, dodavatelským řetězcům
  • zákazníci - nebo obchodní partneři v širším slova smyslu (agenti, prostředníci, externí prodejní místa), segmentace, vztah k produktům, strategiím atd.
  • dodavatelé - portfolio partnerů, s kterými spolupracujete při výrobě a dodání vašich produktů
  • měny - seznam měn, s kterými pracujete ve vašich systémech
  • materiály, barvy
  • nákladová střediska, profit centra, rozpočtové položky, obchodní jednotky
  • strategické cíle, projekty, programy, portfolia
  • ...

Všechna tato data se mohou nacházet (udržovat nebo odkazovat) v mnoha aplikacích a zdrojích dat. Master data management systém vám pomůže je organizovat a udržet v řádném stavu napříč vaší organizací.

Podívejte se na video ukazující praktické aspekty práce s Master daty. Právě použitelnost řešení je klíčová pro úspěšné zavedení Master Data Management systému ve firmě. I u systémů pro správu master dat se totiž často můžete setkat s tím, že i renomovaná firma vám nabídne něco, co v praxi bude velmi těžko použitelné. Jak se tomuto vyhnout? Zde je několik tipů, na co si dát pozor a na co se vašich dodavatelů ptát. Podívejte se na vytváření číselníků, řízení platnosti záznamů, hromadné změny či grafické znázornění platnosti.

 

Podívejte se na náš článek Efektivní řízení pro Master data.