Seznam vlastností

Seznamte se s několika základními vlastnostmi systému. Podrobnější informace naleznete v dokumentaci nebo v příkladech na blogu.

Model


Definice modelu

Model je nejvyšší objekt, jehož cílem je rozdělení uživatelské funkcionality v systému ObjectGears do logických celků. Modely jsou ve výchozím stavu vzájemně odděleny - mohou mít různé správce/vývojáře, mohou mít přiděleny zvláštní role, mají vlastní dokumentaci. V případě potřeby je možné modely vzájemně propojovat.

Další informace naleznete v dokumentaci v sekci o modelech.

Třídy a sloupce


Seznam sloupců na třídě Úkol

Vlastní data se ukládají do tříd a jejích sloupců. Ty jsou ukládány v databázi ve formě tabulek. K dispozici je několik druhů sloupců (text, číslo, odkaz, datum, soubor, ...) s bohatou sadou dalšího nastavení.

Na třídě uživatel definuje její chování pro vkládání, aktualizaci a mazání záznamů, nastavuje role pro přístupová oprávnění, zapojuje třídy do dědičnosti, zapíná archivaci, časové operace a další.

Lze také definovat společné sloupce na předku a v souladu s objektově orientovaným přístupem nastavit pravidla na potomcích (polymorfismus).

Dotazy


Dotaz shrnující pravidla schvalovacích kompetencí

Někdy je třeba pracovat s daty z více tabulek najednou nebo data sumarizovat. Pro tyto případy je možné vytvořit ObjectGears dotaz, který potřebná data ze tříd či jiných dotazů správně sloučí. Dále se dotaz použije stejně jednoduše jako třída - zdroj dat webpartů, reportů, časových operací...

V dotazech můžete použít plnou sílu použité databáze (MS SQL Server) včetně uložených procedur.

Další informace naleznete v dokumentaci v sekci o třídách, dotazech a sloupcích.

Menu


Menu - strom v levé části obrazovky.

Pro každý model se automaticky generuje menu s přehledem tříd, dotazů a stránek. Pro menší modely je toto menu dostatečné. Ale pro rozsáhlejší modely je lepší menu rozdělit podle významu jednotlivých tříd. Některé pomocné třídy nemusí být v menu nabízeny, číselníkové třídy s občasným přístupem, je možné dát do odděleného podmenu a do hlavního menu je pak ty nejčastěji používané třídy a dotazy.

Systém ObjectGears umožňuje uživateli v menu vyhledávat pomocí zadaného textu. Po zadání se zobrazí jen ty položky v menu, které obsahují hledaný text. Tím pádem se uživatelé neztratí ani v rozsáhlejších modelech. Na mobilních zařízeních se menu přizůsoboví tak, aby umožnilo snadné obládání.

 


Příklad zvláštního menu

Uživatelům často vyhovuje jedno velké menu přes celou stránku sloužící jako rozcestník v aplikaci. Takovýchto menu lze vytvořit libovolný počet a propojit je mezi sebou. Můžete pak mít stránku s obecnou navigací, stránku pro ITIL procesy, stránku pro CRM a další stránky pro navigaci v dalších aplikacích.


Příklad zvláštního menu

Příklad zvláštního menu

Příklad zvláštního menu

Příklad zvláštního menu

Další informace naleznete v dokumentaci v sekci menu.

 

Filtrování

Po té, co si vytvoříte třídy, nadefinujete jejich sloupce, vazby a dědičnost a naplníte je daty, budete potřebovat data filtrovat, ať ve vlastních třídách, v dotazech, reportech, master-detail relacích, importech a exportech...

K tomu využijete:

  1. Rychlý filtr - pro jednoduché rychlé filtrování
  2. Komplexní filtr pro zadání různě formulovaných podmínek a jejich různé logické spojení

Hledání

Systém umožňuje provádět globální hledání napříč uživatelskými daty. Musí být splněny jen dvě podmínky:
1) Na úrovní textových sloupců musí být povoleno globální hledání
2) Uživatel musí mít právo na záznam z dané třídy/dotazu.
Při hledání tak můžete efektivně omezit rozsah prohledávaných sloupců a zároveň jsou zohledňovaná nastavená pravidla přístupu.

Prezentace dat

Data ObjectGears lze zobrazovat různými způsoby. Pro konkrétní případ vyberte ten nejvhodnější.

Stránky a webparty


Ukázka stránky

Zobrazování informací pomocí seznamu záznamů nebo zobrazení detailu jednoho záznamu není vždy dostatečné. Proto je možné vytvořit stránky, na které lze vložit různé webparty. Stránky mohou mít libovolný vzhled a rozmístění webpartů.

Z webpartů, které jsou k dispozici, uvádíme jako příklad HtmlText, Zobrazení záznamů v gridu, Report, Slovník, Kalendář, Časová osa, Skript, Procentní zobrazení hodnoty a další.

Další informace naleznete v dokumentaci v sekci stránky.

Schémata


Ukázka schématu

Schémata jsou efektivním způsobem vykreslení vztahů mezi záznamy, které chcete vyzdvihnout. Pokud vedete evidenci IT konfiguračních položek, může vás zajímat, které firemní procesy podporuje určitý server skrz aplikace, které na něm běží (které procesy mohou být výpadkem serveru dotčeny). Jiné schéma může vykreslit vztah serveru k serverovým farmám či clusterům a jiné zase schéma vztah virtuálního serveru k hardware či datovým centrům.

Podobně vás může zajímat vztah obchodníků k teritoriím, zákazníkům či zprostředkovatelům. Existuje řada situací, kdy je schéma psychologicky vhodnější formou zobrazení než seznamy záznamů.

Reporty


Ukázka reportů

Systém ObjectGears poskytuje různé druhy reportů, které si uživatelé mohou vytvářet dle potřeb. Vytvoření reportu je velmi jednoduché, stačí vybrat několik parametrů dle typu reportu a následně report spustit.

Kromě základních reportů typu seznam záznamů, kontingenční tabulka a čárový, sloupcový, kruhový, bublinový, paprskový... graf jsou k dispozici i specifické reporty(timemap, treemap, sunburst, měsíční kalendář).

Další informace naleznete v dokumentaci v sekci reporty.

Formuláře


Formulář se seznamem záznamů

Po vytvoření tříd a dotazů se automaticky vytvoří stránky s přehledem záznamů. V přehledu je dostupné stránkování, filtrování a řazení. Pomocí pravidel a skriptů lze záznamy barevně zvýrazňovat.

Dále je dostupný formulář pro detail jednoho záznamu, který se používá pro založení nového záznamu nebo jeho změnu.

Na detailním formuláři lze nastavit zobrazení podřízených záznamů z propojených tříd (master-detail relace).

Responzivní design


Responzivní design pro cokoli vytvoříte.

Vše, co v systému vytvoříte, je připraveno pro zobrazení i na mobilních zařízeních. Formuláře se přizpůsobí velikosti displejů a poměru stran chytrých telefonů i tabletů.

Procesy

ObjectGears podporuje procesy několika způsoby.

Workflow


Příklad jednoduchého workflow v návrháři

Workflow umožňuje definici složitějšího procesu, který trvá déle a zahrnuje několik kroků. Workflow definujete v jednoduchém grafickém editoru s možností skriptování. Samozřejmostí je použítí více verzí pro jedno workflow včetně jednoduché změny verze za běhu.

Další informace naleznete v dokumentaci v sekci workflow.

Joby

Joby slouží pro pravidelné spouštění operací typu import, export, skript nebo workflow. Jobů můžete vytvořit libovolné množství a přidělit jim různá schémat spouštění.

Další informace naleznete v dokumentaci v sekci joby.

Automatické časové operace

Funkcionalita pro jednoduché sledování času definovaného v záznamu a reagování na něj formou odeslání upozornění, spuštěním workflow nebo skriptu.

Příkladem uplatnění je hlídání blížících se termínů zakázek či servisních požadavků, platnosti certifikací zaměstnanců nebo zkoušek, kdy v určitých časech před vypršením chcete posílat pracovníkům, studentům, asistentkám či nadřízeným email s připomenutím. Pokud by termín marně uplynul, můžete nechat systém opět automaticky reagovat eskalačním emailem nebo workflow žádajícím o akci nadřízeného.

Pro každou událost je možné nastavit až pět úrovní operací - např. od prvotního upozornění dva měsíce před termínem, pak čtrnáct dní, vážné upozornění v den termínu a dvě eskalace po termínu.

Další informace naleznete v dokumentaci v sekci časové operace.

Řízení přístupu

Součástí systému je podpora pro nastavení různých přístupů k objektům dle uživatelských práv. Pro nastavení slouží role a organizační struktury.

Role

Práva na jednotlivé objekty se nepřiřazují přímo uživatelům, ale nepřímo pomocí rolí. Toto řešení je velmi výhodné pro řízení přístupu, kdy se změnou uživatele (nástup, odchod) ho pouze přidáte/odeberete z příslušné role a uživatel tak získá/ztratí přístup na sadu objektů.

Role by měli být vytvořeny podle funkčních rolí ve firmě - např. asistentka, obchodník, účetní, pracovník kvality...

Organizační struktura


Příklad organizační struktury

Na třídě či dotazu je možné nastavit přístup pro konkrétní role. Tím však uživatel získá právo na každý záznam v celé třídě/dotazu. Pomocí organizačních struktur, lze omezit právo na jednotlivé záznamy podle nastavení org. struktury.

Struktury lze použít na přístup přes týmy nebo managerskou strukturu. Uživatel na regionální pozici tak může vidět data celého regionu, uživatel na country pozici data dané země a uživatel bez podřízených jen své záznamy. V jedné třídě tak můžete mít záznamy více vzájemně závislých nebo nezávislých týmů, které budou mít dostupné jen "své" záznamy. ObjectGears umožňuje kombinovat různé typy struktur a přístupy bez struktur tak, že vždy docílíte požadovaného záměru.

Logování

Součástí systému je i rozsáhlé logování a archivace dat a přístupů. Máte možnost jednoduše dohledat, kdy a kdo co provedl, kdy byl spuštěn export, import, skript atd.

Integrace

Žádný systém nemůže v dnešní době existovat samostatně. Vždy je třeba jej začlenit do okolních systémů pomocí importů a exportů pro přenos dat nebo voláním/spouštěním funkcí na daném systému. Další integrace lze použít na úrovni databáze.

Další informace naleznete v dokumentaci v sekci spolupráce s okolím.

Export

Exporty umožňují získat data ze systému ObjectGears do Excelu či csv nebo xml souboru. Tento export lze uložit na síťový disk nebo jen stáhnout a zobrazit uživateli.

Import

Importy jsou důležité pro získání dat z okolních systémů. Importovat můžete data ve formátu csv, xml, MS Active Directory, Exchange.

Spouštěné skripty

Spouštěné skripty slouží pro vzdálené spuštění skriptu v systému ObjectGears. Skript je nezávislý třídách a můžete mu předat přes URL vstupní parametry. Skript umí vrátit volajícímu text nebo soubor. Skripty můžete spouštět přes http požadavek nebo pomocí vebové služby. Spouštění samozřejmě podléhá přiřazeným právům dle volajícího uživatele.

Webové služby

Podpora webových služeb je implementovaná řadu objektů. Pro třídy a dotazy je umožněna práce s daty (čtení, vytváření, aktualizace či mazání záznamů). Další služby jsou pro obsluhu spouštění exportů a importů, práci s workflow či aktivaci událostí. Získáváte tak možnost vytvořit si operace v systému, ale aktivovat je externě.

Databázová integrace

Všechny objekty systému jsou uloženy v jedné databázi. Databázová struktura je poměrně jednoduchá a je možné (za dodržení určitých pravidel) provádět rozšíření nebo integrace (export, import) přímo na úrovni databáze.

Do databáze tak můžete dodat vlastní procedury a view a ty v ObjectGears využívat např. v dotazech, skriptech nebo jobech.

Lokalizace a upozornění

Systém ObjectGears je od začátku koncipován pro globální použití. Proto je aktuálně lokalizován do několika jazyků (GUI). Uživatelská metadata (názvy modelů, tříd, dotazů, reportů, jejich sloupců, popisů, nápověd...) je možné lokalizovat do libovolného jazyka. Uživatelé tak mají možnost vybrat si jazyk, který preferují a v něm se systémem pracovat.

Další informace naleznete v dokumentaci v sekci lokalizace.

Lokalizace


Seznam s nastavením jazyků

Základ systému ObjectGears (GUI) je lokalizován do tří jazyků EN, DE a CZ. Uživatelské názvy modelů, tříd, sloupců... je možné lokalizovat do libovolného jazyka.

Lokalizovat lze pohodlně i chybová a informační hlášení ze skriptů.

Upozornění a emailové šablony


Ukázka emailu z modelu EasyTask

Po vzniku specifických událostí, např. vytvoření záznamu ve třídě, je možné odeslat emailové upozornění. Tato upozornění je možné předem nastavit i včetně lokalizace do různých jazyků.

Upozornění je možné odeslat i pomocí skriptů.

K dispozici máte navíc emailové šablony, které umožňují jednotné nastavení vzhledu pro všechny odchozí emaily. V upozorněních, pak definujete jen vlastní text zprávy.

Další informace naleznete v dokumentaci v sekci upozornění.

Programování

I když se snažíme maximum věcí umožnit konfigurací (naklikáním), zároveň nezapomínáme na rozšiřitelnost pomocí kódování.

Další informace naleznete v dokumentaci v sekci programové rozšíření.

Skripty

Na řadě míst v systému je možné použít skriptování v jazyce JavaScript - efektivní způsob rozšiřování funkcionality.

Moduly

V určitých případech je vhodné umožnit připojení externího .NET kódu (tam, kde potřebujete komplexnost .NET prostředí, objektový přístup v kódu nebo kladete důraz na co nejvyšší rychlost zpracování). Proto je možné rozšířit funkcionalitu o moduly implementované v .NET. Funkce z modulu se volají pomocí skriptů a jednoduše tak systém rozšíříte o vaše konkrétní funkcionality.

Ostatní

Systém ObjectGears obsahuje mnoho dalších funkcionalit. Podívejte se do dokumentace a na příklady v blogu.

Připravené modely zdarma

Už ve verzi ZDARMA jsou dostupné všechny námi vytvořené modely, které můžete volně použít pro své potřeby, včetně úprav a následných komerčních aktivit v systému ObjectGears.

Do budoucna plánujeme vytvoření řady dalších modelů a podpory jejich tvorby komunitou a třetími stranami.