Workflow

Automatizujte procesy, Spouštějte události a reagujte na ně, Synchronizujte aktivity…

Workflow vám umožní provádět nejrůznější procesy, pokud možno bez potřeby interakce s uživatelem. Uživatele můžete zapojit pouze v případě potřeby schvalování, dodání vstupů nebo pro vykonání akce, která je mu uložena.

Schéma workflow vám umožní graficky definovat kroky procesu.

Log spuštění workflow zobrazí všechna jednotlivá volání daného procesu a jejich stavy.

Průběh procesu (workflow) namodelujete v Designeru workflow. Běh je možné řídit pomocí synchronizací aktivit, cyklickým zpracováváním, čekáním na události, stanovením lhůt a různými způsoby ukončování celého běhu workflow nebo jeho jednotlivých větví.

Workflow udržujete ve verzích, tak aby při nasazení nové, upravené verze workflow mohla dřívější spuštění workflow doběhnout původním definovaným procesem, ale nové spuštění již probíhali dle nové verze workflow.

Každé spuštění workflow můžete sledovat v logu, který přesně zachycuje průběh jednotlivých kroků.

Pokud jsou uživateli přiřazeny v průběhu workflow nějaké úkoly (např. schválení žádosti), objeví se mu úkol v Seznamu úkolů a dostává o tom notifikaci. Úkoly generované z workflow můžete samozřejmě uživateli zobrazit i ve vámi definovaných frontách úkolů pro celkovou prioritizaci činností a můžete je uživateli připomínat (viz časové operace níže).

Log instance workflow zobrazuje kroky daného spuštění workflow.

Přečtěte si více o workflow v dokumentaci.

 

Stavové workflow

Stavové workflow definuje možné přechody mezi stavy.

Můžete implementovat i jednoduché stavové workflow, které definuje, z jakých stavů můžete přecházet do jiných stavů. Uživateli jsou následně nabídnuta tlačítka s odpovídajícími názvy, kterými přechod do následujících povolených stavů provede.

Podívejte se na příklad v dokumentaci.

 

Časové operace

ObjectGears může automaticky vyhodnocovat hodnoty typu datum, porovnávat je s aktuálním časem a provádět definované operace. To vše bez interakce uživatele. Jako podkladová data můžete použít hodnoty uložené ve třídách nebo dotazech, které si sami libovolně definujete pomocí ObjectGears dotazů (Transact SQL syntaxe). Vždy definujete intervaly před daným datem nebo po něm a co se má provést např:

Nastavení spouštění automatické časové operace.

  • Připomenutí uživateli, který je v určitém sloupci (např. řešitel, zadavatel, zákazník)
  • Eskalační email při nesplnění úkolu
  • Spuštění workflow před nástupem zaměstnance pro vyřízení všech potřebných úkonů ve všech týmech
  • Skript, který vykoná libovolnou vámi definovanou akci

Přečtěte si více o časových operacích v dokumentaci.

 

Joby

Nastavení spouštění jobu.

Joby slouží pro naplánování operací jako jsou import, export, workflow, skripty... Joby umožňují detailní nastavení z pohledu času, kdy můžete definovat různé frekvence spouštění (např. denní, týdenní…), definovat okamžiky, které jsou relevantní (např. jaký den v týdnu, kolikátý den v měsíci…), rozsah běhu (např. denní doba od – do, každých x hodin a y minut), platnost jobu.

Ve spojení s workflow, které je iniciováno událostmi a průběhem předcházejících aktivit v jednotlivých větvích workflow, dostáváte velmi silný nástroj pro řešení širokého spektra scénářů.

Přečtěte si více o jobech v dokumentaci.