Schéma ObjectGears - pochopte systém během pár minut

07.06.2018

V dnešním článku si ukážeme klíčové vlastnosti systému ObjectGears z pohledu jeho stavebním prvků. Vhodná kombinace jednotlivých funkcionalit je základem silné aplikace, která bude mít další potenciál rozvoje s nově přicházejícími požadavky.

Je dobré rozlišit tři úrovně:  

  1. Rozhraní (Interface) / GUI pro uživatele

  2. Vlastní funkcionalitu platformy

  3. Databázovou úroveň

Schéma ObjectGears se základními stavebními prvky systému

Rozhraní (Interface) / GUI pro uživatele

Rozhraním uživatelů je web, na který přistupují ze svých prohlížečů. Nemusí tedy instalovat žádnou aplikaci. Webový přístup používá i tvůrce ObjectGears aplikací, který konfiguruje modely, které představují schránku funkcionalit jednotlivých aplikací.

Administrátor ObjectGears má k dispozici i aplikaci AdminTool. Ta mu umožňuje provádět operace s celými instancemi ObjectGears jako například přesuny modelů (aktualizace) mezi instancemi atd. Stejně jako uživatelé mohou k ObjectGears přistupovat ostatní aplikace a to přes webové služby.

ObjectGears pracuje i bez uživatelů. Windows služba ObjectGears řídí workflow, zpracování záznamů na základě času (automatická tvorba úkolů, notifikace, připomínky, eskalace, integrace s dalšími systémy), odesílání emailů a další dávkové operace.

Vlastní funkcionalita platformy

Na úrovni vlastní aplikace využijeme řadu pokročilých vlastností.

Workflow nám umožní designovat procesy, které pak ObjectGears bude řídit včetně přidělování úkolů uživatelům, rozhodování o dalším průběhu procesu, možnosti delegovat úkoly a řídit průběh procesu včetně synchronizace aktivit, vnořených procesů, cyklů či externě vyvolaných událostí. ObjectGears workflow můžete také volat z vašich stávajících aplikací a po dokončení procesu vaši aplikaci předat výstupy z tohoto workflow.

Pravidla vám umožní definovat konzistentním způsobem, co se má stát při akcích uživatele spočívajících v zobrazení nebo změně dat.

Emaily a jejich šablony slouží předávání zpráv uživatelům o přidělení úkolů, změně dat a dalších událostech, které vyžadují jejich pozornost nebo jsou pouze pro informaci.

Přístupová oprávnění ObjectGears umožňují „na kliknutí“ definovat, kdo má mít přístup na jaká data a jaké operace s nimi může provádět. Při tom je možné reflektovat různé organizační struktury a další oprávnění uživatele.

Exporty a importy slouží k dávkové integraci se systémy mimo ObjectGears.

Skriptování vám umožní definovat vaši specifickou funkcionalitu. Při tom můžete využít řadu příkladů, které jsou obsaženy v dokumentaci.

Třídy jsou základními jednotkami obsahujícími data, která jsou uložena v jejich sloupcích. Dotazy pak umožňují zobrazit související data z více tříd, různě je seskupovat a tvořit tak různé pohledy na data.

Automatické časové operace (ATO) hlídají data za vás. Ve správný čas vytvářejí úkoly, odesílají notifikace, spouštějí workflow a provádějí další operace, které jsou třeba.

Joby představují operace, které se spouštějí podle definovaných plánů.

Lokalizace vám umožní vytvořit aplikaci, kterou bude pohodlně užívat uživatel, ať už preferuje standardní jazyk firmy nebo lokální jazyk své země. Názvy, nápovědy, uživatelská hlášení atd., která použijete, můžete přeložit jednotlivě nebo je hromadně exportovat, nechat přeložit a zase importovat.

Správa a logy vám umožní mít přehled o tom, co se v systému děje, dohledat to i zpětně a držet systém v dobré kondici.

Databázová úroveň

Na úrovni databáze můžeme provádět výpočetně náročné operace s využitím uložených procedur, které si připravíme. Pokud je to třeba můžeme nabídnout databázovou vrstvu i pro integraci s jinými systémy.

 

Stavební prvky přibližuje i následující video.