Extra výhody

 

Získejte to nejlepší

Co ObjectGears nabízí navíc oproti běžným aplikacím?

Funkcionalita Co nabízejí běžné systémy Co navíc nabízí ObjectGears Proč je to důležité
Vlastnosti tříd/tabulek Název, popis tabulky

Třída, hromadné operace, různé způsoby mazání, RSS, nastavení řazení, stránkování, dědičnost, skriptování

Pojetí úložiště dat jako tabulek často naráží na omezení daná tímto konceptem a neodpovídá potřebám kladeným na dnešní systémy. V ObjectGears jsou data prezentována třídami disponujícími řadou vlastností potřebných pro snadnou a efektivní práci s daty.

Objektový přístup k datům se odráží například i v principu dědičnosti tříd. V určitých případech zákazník ocení podporu násobných sloupců, které obsahují různá data prezentovaná v závislosti na jejich typu.

Vztahy mezi třídami

Vztahy typu cizí klíč

Jednoduché odkazy na jeden záznam z jiné třídy

Vztahy typu rodič a potomek (dědičnost)

Odkazy na N záznamů

Odkazy na uživatele

Vztahy typu rodič-potomek umožní jednak jednu definici společné vlastnosti pro všechny třídy-potomky a jednak odkazování se na všechny třídy v jednom sloupci. Pokud se např. v entitě Incident standardní nástroje chtějí odkázat na konfigurační položky, musí implementovat odkaz na servery, aplikace, databáze, datová centra a desítky dalších entit nebo použijí odkaz na jednu třídu bez detailních vlastností společných pro všechny položky.
Odkaz na N záznamů umožní snadno propojit jeden záznam s více jinými, aniž je uživatel nucen uměle vytvářet záznamy v asociačních třídách.

Uživatel je zvláštní entitou ObjectGears, která je plně propojitelná s  entitami definovanými zákazníkem.

Typy sloupců Typy sloupců odpovídajících dané databázi Zvláštní typy - např. Barva, Obrázek, Odkaz na seznam tříd, Odkaz na uživatele, Soubor Tyto zvláštní typy sloupců umožní uživateli snadno znázornit to, co by se  jinde složitě programovalo.
Zobrazení dat Seznam záznamů, detail záznamu Zobrazení formou kalendáře, časové osy, schématu, grafu, kontingenční tabulky...

Pokud mám v záznamech data typu Od – Do, mohu data snadno přehledně zobrazit v grafické formě kalendáře nebo časové osy. To umožní např. rychlou identifikaci kolizí nebo nezajištění kapacit.

Schéma zobrazí přehledně vztahy přes mnoho typů entit a odhalí tak závislosti.

Graf, kontingenční tabulka a další reportingové nástroje jasně znázorní statistiky, trendy, zastoupení a souhrny dat.

Dotazy Dotazy spojující několik tabulek Jakýkoli dotaz, který podporuje MS SQL Server
Oprávnění na dotazy
Odkaz na jinou třídu nebo uživatele v dotazu
Zobrazení N hodnot v jednom záznamu a jednom sloupci dotazu
Zvláštní typy sloupců v dotazu (např. obrázek)
Dotazy umožní realizovat komplexní pohledy přes několik entit, sumarizaci dat, atd.
I v rámci dotazů je třeba řídit přístupová oprávnění.
ObjectGears umožňuje snadno vytvářet dotazy s navigací do podkladových tříd.
V dotazu lze snadno zobrazit i hodnoty ze sloupců s odkazy na N hodnot. To umožní business uživateli snadné vytvoření dotazu, který by se jinak musel dlouho programovat.
I v dotazu můžete použít zvláštní typy sloupců a lehce tak např. zobrazit v jednom ze sloupců obrázky či ikony.
Filtry Filtrování v seznamu záznamů Filtry se nacházejí na řadě dalších míst (webové služby, importy a exporty, vyhledávací formuláře, atd.)
Filtry lze aplikovat i pomocí skriptů nebo http požadavku a mohou být uloženy uživatelem.

Uživatel potřebuje být schopen filtr vytvořit bez znalosti programování či jazyka SQL, potřebuje ho „naklikat“. ObjectGears nabízí řadu operátorů a porovnání pro vytvoření jakéhokoli filtru.
Filtry je zároveň třeba vytvářet i programově, tak aby uživatel měl filtr dostupný na tlačítku nebo po kliku na mailem zaslaný http link.

Stránky a webparty Většinou není řešeno vůbec Designér může vytvořit vlastní stránky v aplikaci s využitím cca dvaceti typů webpartů (např. HTML text, Grid, Kalendář, Časová osa atd.) Předdefinované obrazovky nestačí. Uživateli je třeba nabídnout vlastní dashboardy, přehledy či rozcestníky, které si může upravovat, aby maximálně podpořili efektivitu práce s aplikací.
Organizační struktury Většinou není řešeno vůbec Tři typy organizačních struktur zachycující vztahy uživatelů a týmů/útvarů Řídit oprávnění na data pouze podle rolí v dnešní době již často nestačí. Sales manažer na úrovni korporace potřebuje jiný přístup než Sales manažeři na úrovni pobočky v jednotlivých zemích a ti jiný přístup než Sales manažeři v regionech poboček. Všichni mají v systému stejnou roli, ale liší se pozicí v organizační struktuře a tím např. okruhu kontraktů a jiných dat, ke kterým mají přístup.
Exporty dat Exporty jednotlivých tabulek Exporty dotazů/pohledů na data
Filtrování
Systém musí být schopen předávat data nejen ve formě konkrétních tabulek, ale i různých pohledů na ně.
Filtrování a řazení umožní získat ty záznamy, které je třeba.
Importy dat Importy dat do jednotlivých tabulek
Často jen základní podpora csv
Importy s přemapováním hodnot
Komplexní podpora csv i xml formátů
Importy unikátních kombinací do číselníků
Podpora skriptování
V praxi je třeba přebírat data z jiných systémů. Výzvou je správné mapování příchozích záznamů na data systému. Nelze nutit externí systémy, aby data zasílaly ve formě, kterou vyžaduje náš systém. ObjectGears proto podporuje široké možnosti mapování dat na jeho vlastní data.
V praxi je třeba pracovat, jak s csv tak xml soubory.
Pro zajištění mapování externích dat na data ObjectGears, která mohou mít odlišný datový model, je třeba řešit automatické aktualizace číselníků. Uživatel má možnost provádět i komplexní parsování bez nutnosti složitých xslt transformací.
ObjectGears podporuje široké možnosti importů tzv. „na kliknutí“. Pokud je třeba při importech řešit něco opravdu zvláštního, může uživatel do jednotlivých fází zpracování dat snadno zasáhnout pomocí skriptování.
Notifikace Odeslání emailu v předem („natvrdo“) definovaných situacích Podpora prostého textu i html v emailu, podpora SMS
Šablony notifikací
Distribuční skupiny
Notifikace lze navázat na mnoho ObjectGears událostí
Notifikace lze jednoduše vytvořit naklikáním a v případě potřeby je rozšířit pomocí skriptů
Existuje řada situací, kdy je třeba zaslat upozornění uživateli. Složitější aplikace pro různé typy uživatelů vyžadují různé typy notifikací (SMS, prostý text v emailu, html v emailu) a složitější logiku určující, za jaké situace odeslat jakou zprávu jakým uživatelům.
Ve větších společnost efektivní správa notifikací vyžaduje šablony notifikací, použití distribučních skupin či podporu lokalizace notifikací tak, aby zpráva uživateli dorazila v jeho jazyce.
Pro řešení složitějších situací při zasílání notifikací je třeba mít podporu skriptování.
Workflow Natvrdo naprogramovaná posloupnost kroků nebo pouze několik typů akcí a nedostatečné řízení běhu workflow Workflow si uživatel tvoří sám formou grafického schématu
Řada akcí a plnohodnotné řízení běhu workflow včetně synchronizací a cyklů.
Verzování workflow
Fronta úkolů a delegace
Složitější aplikace a firemní procesy vyžadují workflow, které disponuje dostatečnými možnostmi pro nastavení takových procesů v aplikaci, které budou jednak efektivní a jednak uživatelsky přívětivé.
Složitější workflow je těžko spravovatelné bez grafického zobrazení běhu procesu, podpory verzování, různých typů aktivit a komplexního řízení toku workflow.
Uživatel potřebuje mít k dispozici frontu úkolů, ve které vždy může vidět stav všech svých úkolů.
V praxi je třeba řešit situaci, kdy uživatel deleguje své úkoly na někoho jiného (např. z důvodu dovolené). Zároveň musí být schopen různé typy úkolů delegovat na různé zástupce (asistentka, nadřízený, podřízený, kolega…)
Joby Většinou nejsou nepodporovány Dávkové operace pro spouštění předem stanovených operací
Časové operace prováděné na záznamech třídy nebo dotazu v závislosti na datumech v záznamu
V každém systému existují potřeby dávkového zpracování informací dané procesními či výkonnostními důvody.
V ObjectGears lze definovat úlohy, které zajistí např. synchronizace dat, kontrolu stavu dat a rozeslání notifikací či spuštění jiných procesů.
Webové služby Často chybí nebo podporují jen prosté čtení
Často nerespektují oprávnění
Čtení i aktualizace dat
Filtrování dat
Spouštění workflow, importů, exportů, aktivace událostí
Webové služby jsou standardním, moderním a efektivním způsobem on-line integrace systémů s jinými systémy.
Tato integrace je v praxi třeba nejen na úrovni čtení, ale i dalších operací s daty a řízení systému z jiného systému.
Při interakci systémů je třeba zajistit řízení přístupových práv a efektivní práci s daty (např. filtrování), jako v případě interakce s uživatelem.
Lokalizace Jazykové mutace aplikace (aplikace je např. přeložena do agličtiny a češtiny) Lokalizace aplikací vytvořených designérem (názvy tabulek, názvy sloupců, popisy, tooltipy nápovědy...)
Lokalizace hlášení ze skriptů
Podpora hromadné lokalizace
Všechny názvy, popisy, hlášení, notifikace je třeba uživateli prezentovat v jazyce, který preferuje.
ObjectGears nabízí vytvoření aplikace na této platformě se snadnou lokalizací do různých jazyků.
Tento překlad všech uživatelem vytvořených textů lze provádět postupně během jejich tvorby nebo hromadně, kdykoli je třeba překlady revidovat/doplnit. Texty lze snadno exportovat z ObjectGears, poskytnout je externí překladatelské společnosti a po přeložení nahrát zpět do ObjectGears.
Uživatelé Uživatelé s předem danými vlastnostmi Zákazník si může vlastnosti uživatele libovolně rozšířit
Uživatele lze použít jako zvláštní typ sloupce (odkaz na jednoho nebo více uživatelů)
S objektem uživatele lze pracovat ve skriptech
Vazbu uživatele v datech lze zobrazit v master-detail relacích a přehledně zobrazit např. zodpovědnosti uživatelů
Uživatel, tak jak je reprezentován v systému, je zvláštní entitou, kterou je třeba přizpůsobit potřebám zákazníka. ObjectGears umožňuje rozšířit entitu uživatele o řadu vlastností různého typu dle potřeb organizace.
Na uživatele se lze odkazovat ve všech dalších entitách a řešit tak např. zodpovědnost,vlastnictví, nadřízenost, příslušnost ke skupinám…
S objektem uživatele je možné pracovat i ve skriptech či pravidlech a řešit složitější situaci při přiřazení úkolů, zasílání notifikací, oprávnění, atd.
Oprávnění Často jen rozlišení oprávnění čtení/zápis Rozlišení čtení seznamu záznamů, čtení detailu záznamů, vkládání, aktualizace, smazání, hromadných operací
Oprávnění na úroveň záznamů pomocí organizačních struktur
Oprávnění na úroveň atributů
Podpora skriptování
Při praktickém provozu systému se obvykle projeví potřeba detailnějšího členění přístupových práv na jednotlivých třídách/tabulkách/dotazech, ať už jde o typ prováděných operací, sloupců, kterých se mají týkat, nebo záznamů, ke kterým se mají vztahovat.
ObjectGears podporuje několik detailních typů operací, které lze kombinovat, řeší přístupy na záznamy systémově pomocí organizačních struktur a umožňuje ošetřit i práva ve složitějších situacích pomocí skriptování.
Skriptování Většinou není dostupné Široké možnosti přizpůsobení funkcionality přesně dle požadavků zákazníka Podpora skriptování a poskytnutí přístupu k objektům a modelu systému ObjectGears představuje obrovský potenciál při přizpůsobení aplikace potřebám zákazníka a jejich efektivnímu řešení.
Menu Menu tvořené dle logiky aplikace Menu si může zákazník vytvořit sám na míru dle svých potřeb Menu umožňuje rychlou navigaci uživatele a je klíčem k přijetí aplikace uživatelem. ObjectGears podporuje tvorbu menu každým tvůrcem aplikace vytvářené na této platformě a zároveň umožňuje každému jednotlivému uživateli vytvořit si své menu s oblíbenými/často navštěvovanými odkazy.
Vzhled aplikace Vzhled aplikace je dán výrobcem systému Přizpůsobení stylů a barevných schémat
Vytvoření vlastních obrazovek zákazníka
Přizpůsobení vzhledu aplikace je důležité z pohledu Corporate Identity. Vzhled aplikace by měl odrážet firemní kulturu, projekt či záměr aplikace.
Snadnost upgradu Upgrade často představuje de facto reimplementaci systému, protože nová verze aplikace přináší množství změn v business logice Kompletní oddělení platformy a business logiky. Upgrade platformy pouze vytvoří předpoklady pro upgrade logiky – využití nových možností. Business logiku lze zcela zachovat tak, jak je, nebo ji upravit s využitím nových funkcí.
Upgrade platformy pro zajištění kompatibility a podpory je však velmi snadný.
Společnosti potřebují udržovat aktuální verzi aplikací pro zajištění podpory ze strany výrobce. Dalším důvodem je zajištění kompatibility s měnícím se prostředím – nové verze operačních systémů, aplikací a dalšího software.
U ObjectGears je výhodou, že společnost nemusí měnit svůj systém jen proto, že dodavatel systému implementuje nově business logiku jiným způsobem.
ObjectGears odděluje business logiku a platformu. Nové verze platformy vždy podporují dosavadní business logiku a je tak jen na zákazníkovi, zda začne využívat nové funkce platformy ihned, později nebo vůbec ne.